GLOW! 200U VINYASA YOGA TEACHER TRAINING 2023/2024 | Algemene Voorwaarden

GLOW! 200U VINYASA YOGA TEACHER TRAINING 2023/2024

ALGEMENE VOORWAARDEN

Trainee gaat overeenkomst aan met Glow Yogastudio, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76666557.

Aanmelding

Trainee meldt zich aan voor de Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training. Trainee verklaart zich akkoord met de hierop vermelde opleidings- en betalingsvoorwaarden.
Trainee ontvangt een factuur voor de opleiding en verzorgt de aanbetaling van 500 euro via de betaallink die je van ons ontvangt. Trainee ontvangt uiterlijk 3 werkdagen na inschrijving een bevestiging per e-mail.

Inschrijving voor de Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training is definitief zodra het inschrijfformulier én aanbetaling zijn ontvangen. Definitieve plaatsing vindt plaats op basis van volgorde van ontvangen betalingen. De student heeft na inschrijving een bedenktermijn van uiterlijk 14 dagen.

Betaling en betalingsvoorwaarden

Betaling van het verschuldigde lesgeld dient te geschieden via de betaallink die je ontvangt van onze administratie.

Early Bird: 2.495 euro (geen btw) indien volledig betaald voor 23 juli 2023. Na 23 juli 2023: 2.795 euro (geen btw).
Aanbetaling van 500 euro dient voldaan te zijn om je plek te reserveren. Dit bedrag is niet-restitueerbaar.

Betaling in termijnen is mogelijk. E-mail ons voor de voorwaarden.
Het volledige bedrag van de opleiding dient hoe dan ook voor de einddatum van de opleiding te zijn voldaan.
Heb je geen abonnement bij Glow? Dan kun je speciaal voor deze training een zeer voordelige 16-rittenkaart aanschaffen voor 128 euro (50% korting!). Het observeren van lessen is uiteraard gratis.

Het lesgeld is inclusief:

 • gebruik van de aanwezige materialen in de studio (matten en props), tijdens de trainingsdagen.
 • studiebegeleiding in de vorm van een maandelijkse huiswerk mail met relevante opdrachten en studiebegeleiding (aangegeven wordt wat de belangrijkste studieonderwerpen zijn voor de betreffende studieperiode)
 • besloten whatsapp groep waarin vragen gesteld kunnen worden. Vragen worden altijd binnen 1 á 2 dagen beantwoord door 1 van de hoofddocenten.
 • supervisie gesprekken waarbij de trainee persoonlijk feedback ontvangt m.b.t het studieverloop en de ruimte krijgt om vragen te stellen en ervaringen te delen.
  persoonlijke begeleiding: vragen kunnen tijdens de opleiding altijd 1 op 1 aan de hoofddocenten voorgelegd worden per email, telefonisch of tijdens de opleidingsweekenden.
 • thee & water gedurende de opleidingsweekenden.
 • Het lesgeld is exclusief boeken.

Kosten voor studieboeken/cursusmateriaal

Het cursusmateriaal is bij het cursusgeld inbegrepen. Additionele kosten voor verplichte literatuur bedragen 27,50 euro (nieuwwaarde 2 verplichte boeken). Eventuele additionele kosten van aanbevolen literatuur komen daar nog bij.

Trainee schaft op eigen kosten de boeken op de literatuurlijst aan. De kosten van de boeken zijn afhankelijk van of de student de boeken nieuw, tweedehands of leent in bibliotheek. De aanschaf van door ons aanbevolen boeken door de trainee is facultatief en op eigen kosten van de student.

Om voor het certificaat van Yoga Teacher in aanmerking te komen, moeten gedurende de opleiding er respectievelijk minimaal 180 contacturen gehaald worden.

Additionele uren naast de opleidingsweekenden:

 • Lezen van 2 verplichte boeken
  Verslag van 2 aanbevolen boeken naar keuze
 • Volgen van 16 lessen bij Claudia (minimaal 5), Daphne (minimaal 5) en door Glow bepaalde docenten. Hiervan maakt de trainee een kort verslag. Observeren van 8 lessen bij Claudia, Daphne en door Glow bepaalde docenten. Hiervan maakt de trainee een kort verslag.
 • Oefenen in lesgeven (trainee maakt eigen oefengroep met medestudenten, studiegroep komt minimaal 5x bij elkaar).
 • Hiervan maakt trainee per oefensessie kort verslag.
 • Tijdens/na afloop van je opleiding geeft de trainee 1 keer de Charity Yogales bij Glow. Ook hiervan maakt de trainee een kort verslag.

De opleiding is erkend door de Yoga Alliance.

Annuleringsvoorwaarden en restitutie

Annulering van de opleiding kan alleen schriftelijk via info@glowyogastudio.nl

• Tot 28 dagen voor aanvang vindt volledige restitutie van het opleidingsgeld plaats. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling van 500 euro. Eventueel betaald opleidingsgeld wordt bij schriftelijke annulering uiterlijk
14 dagen na de annulering teruggestort.

• Tussen 27 – 15 dagen voorafgaand aan de Teacher Training vindt uiterlijk 14 dagen na de annulering een restitutie plaats van 25% van het opleidingsgeld.

• Tussen 14 – 8 dagen voorafgaand aan de Teacher Training vindt uiterlijk 14 dagen na de annulering een restitutie plaats van 50% van het opleidingsgeld.

• Binnen 7 dagen voorafgaand aan de Teacher Training is de student verplicht het totale bedrag in zijn geheel of in de afgesproken termijnen te voldoen.

In bijzondere gevallen van nalatigheid van de betaling, zal Glow Yogastudio de ontstane vordering, ter incasso in handen stellen van een gemachtigde. De daaraan verbonden kosten komen op rekening van de student.

Mochten er niet genoeg aanmeldingen zijn voor de Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training, namelijk < 10 personen, dan zal de opleiding geannuleerd worden en zal het opleidingsgeld (en aanbetaling) binnen 14 dagen worden teruggestort. Ook in geval van ziekte van 1 van de hoofddocenten behoudt Glow Yogastudio zich het recht de opleiding te annuleren.

Privacy

Glow Yogastudio respecteert de privacy van trainees. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie, die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De wijze waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring. De meest actuele versie staat op www.glowyogastudio.nl

Huiswerk, persoonlijke opdrachten (zoals opgenomen filmpjes) en schriftelijke examens afgelegd door trainee zijn alleen toegankelijk voor de hoofddocenten en worden binnen drie maanden na afloop van de opleiding verwijderd uit het (dropbox)systeem.

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over onze opleiding, dan kun je deze schriftelijk indienen via claudia@glowyogastudio.nl. Klachten worden binnen twee weken in behandeling genomen en vertrouwelijk behandeld.

Copyright en eigendomsrecht

Het door Glow Yogastudio uitgedeelde lesmateriaal komt, tenzij schriftelijk op het materiaal anders vermeld, in bezit van de student.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glow Yogastudio en copyright houder het gesproken en geschreven lesmateriaal enigerlei wijze te kopiëren of vermenigvuldigen.

Copyright berust bij Daphne Koken, hoofddocent van de opleiding.

Aansprakelijkheid

Glow Yogastudio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan cursisten, ontstaan in verband met de opleiding, schade uit diefstal en eventueel gevolgschade tenzij de wet anders voorschrijft.

De student is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen psychische en lichamelijke gezondheid en dient in goede lichamelijk en psychische gezondheid te zijn om de opleiding te volgen.

De Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training wordt gehouden bij Glow Yogastudio in Haarlem. Bij ziekte van een docent of in het geval van calamiteiten doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. In het geval dit niet mogelijk is, behouden we ons het recht voor om de lesdag(en) te verplaatsen naar een andere datum.

Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering. De meest actuele versie is op te vragen via info@glowyogastudio.nl. Aan eerdere versies zijn geen rechten te ontlenen.

Haarlem, januari 2023

GLOW! 200HRS VINYASA YOGA TEACHER TRAINING 2023/2024

TERMS AND CONDITIONS

Trainee enters into an agreement with Glow Yogastudio, registered with the Chamber of Commerce under number 76666557.

Registration

Trainee signs up for the Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training. Trainee agrees to the stated training and payment conditions.
Trainee receives an invoice for the training and makes a deposit of 500 euros via the payment link provided by us. Trainee will receive a confirmation by email within 3 working days after registration.

Registration for the Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training is considered final once the registration form and deposit are received. Final placement is based on the order of received payments. The student has a cooling-off period of 14 days after registration.

Payment and payment conditions

Payment of the applicable tuition fee must be made via the payment link provided by our administration.

Early Bird: 2,495 euros (no VAT applicable) if paid in full before July 23, 2023. After July 23, 2023: 2,795 euros (no VAT applicable).
A deposit of 500 euros must be paid to reserve your spot. This amount is non-refundable.

Payment in installments is possible. Email us for the conditions.
The full amount of the training must be paid before the end date of the training.
If you do not have a subscription at Glow, you can purchase a very advantageous 16-class pass for 128 euros (50% discount!) specifically for this training. Observing classes is, of course, free.

The tuition fee includes:

 • Use of available materials in the studio (mats and props) during the training days.
 • Study guidance in the form of a monthly homework email with relevant assignments and study guidance (indicating the main study topics for the respective study period).
 • Private WhatsApp group where questions can be asked. Questions will always be answered within 1 to 2 days by one of the head teachers.
 • Supervision sessions where the trainee receives personal feedback on the study progress and has the opportunity to ask questions and share experiences.
 • Personal guidance: questions can always be submitted 1-on-1 to the head teachers by email, phone, or during the training weekends.
 • Tea & water during the training weekends.
 • The tuition fee does not include books.

Costs for study books/course materials:

Course materials are included in the course fee. Additional costs for required literature amount to 27.50 euros (new value of 2 required books). Any additional costs for recommended literature are not included.

Trainee purchases the books on the reading list at their own expense. The cost of the books depends on whether the student buys them new, second-hand, or borrows them from the library. The purchase of recommended books by us is optional and at the student’s own expense.

To qualify for the Yoga Teacher certificate, the trainee must complete a minimum of 180 contact hours during the training.

Additional hours besides the training weekends:

 • Reading 2 required books
 • Report on 2 recommended books of your choice
 • Attending 16 classes with Claudia (minimum 5), Daphne (minimum 5), and teachers selected by Glow. The trainee makes a brief report of this. Observing 8 classes with Claudia, Daphne, and teachers selected by Glow. The trainee makes a brief report of this as well.
 • Practice in teaching (the trainee creates their practice group with fellow students, study group meets at least 5 times).
 • The trainee makes a brief report per practice session.
 • During/after your training, the trainee teaches 1 Charity Yoga class at Glow. The trainee also makes a brief report of this.

The training is recognized by the Yoga Alliance.

Cancellation conditions and refunds:

Cancellation of the training can only be done in writing via info@glowyogastudio.nl

 • Up to 28 days before the start, a full refund of the training fee will be made. There will be no refund of the 500 euros deposit. Any paid training fee will be refunded within 14 days after written cancellation.
 • Between 27 – 15 days before the Teacher Training, a refund of 25% of the training fee will be made within 14 days after written cancellation.
 • Between 14 – 8 days before the Teacher Training, a refund of 50% of the training fee will be made within 14 days after written cancellation.
 • Within 7 days before the Teacher Training, the student is obliged to pay the total amount in full or in the agreed installments.

In cases of negligence in payment, Glow Yogastudio will hand over the claim to a proxy for collection. The associated costs will be borne by the student.

If there are not enough registrations for the Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training, namely < 10 people, the training will be canceled, and the training fee (and deposit) will be refunded within 14 days. In the event of illness of one of the head teachers, Glow Yogastudio reserves the right to cancel the training.

Privacy

Glow Yogastudio respects the privacy of trainees. We ensure that personal information provided to us is treated confidentially. The way we handle personal data is laid down in our privacy statement. The most current version is available at www.glowyogastudio.nl

Homework, personal assignments (such as recorded videos), and written exams taken by the trainee are only accessible to the head teachers and will be removed from the (dropbox) system within three months after the training.

Complaints procedure

If you have a complaint about our training, you can submit it in writing via claudia@glowyogastudio.nl. Complaints will be processed within two weeks and treated confidentially.

Copyright and property rights

The teaching materials provided by Glow Yogastudio, unless otherwise stated in writing on the material, become the property of the student.

It is not permitted to copy or reproduce the spoken and written teaching materials in any way without prior written permission from Glow Yogastudio and the copyright holder.

Copyright belongs to Daphne Koken, the head teacher of the training.

Liability

Glow Yogastudio does not accept any liability for damage, for whatever reason, to students arising in connection with the training, nor for damage resulting from theft and any consequential damage, unless otherwise prescribed by law.

The student is at all times responsible for their own mental and physical health and must be in good physical and mental health to follow the training.

The Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training is held at Glow Yogastudio in Haarlem. In case of illness of a teacher or in the event of calamities, we will do our utmost to find a replacement. If this is not possible, we reserve the right to reschedule the class(es) to another date.

Changes

These general terms and conditions and privacy statement may be amended without prior notice due to changes in business operations. The most current version can be requested via info@glowyogastudio.nl. No rights can be derived from previous versions.

Haarlem, January 2023.