GLOW! 200U VINYASA YOGA TEACHER TRAINING 2022/2023

ALGEMENE VOORWAARDEN

Trainee gaat overeenkomst aan met Glow Yogastudio, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76442705.

Aanmelding

Trainee meldt zich aan voor de Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training. Trainee verklaart zich akkoord met de hierop vermelde opleidings- en betalingsvoorwaarden.
Trainee ontvangt een factuur voor de opleiding en verzorgt de aanbetaling van € 500,- onder vermelding van ‘Glow 200hrs’, voor- en achternaam. Trainee ontvangt uiterlijk 3 werkdagen na inschrijving een bevestiging per e-mail.

Inschrijving voor de Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training is definitief zodra het inschrijfformulier én aanbetaling zijn ontvangen. Definitieve plaatsing vindt plaats op basis van volgorde van ontvangen betalingen. De student heeft na inschrijving een bedenktermijn van uiterlijk 14 dagen.

Betaling en betalingsvoorwaarden

Betaling van het verschuldigde lesgeld dient te geschieden middels een overschrijving op rekeningnummer NL05ABNA0449872017 op naam van Glow Yogastudio o.v.v. ‘Glow 200hrs’ voor- en achternaam en eventueel termijn.

Early Bird: € 2.200 excl. 21% btw (€ 2.662 incl. btw) indien volledig betaald voor 1 augustus 2022.
Na 1 augustus 2022: € 2.300 excl. 21% btw (€ 2.783 incl. btw). Aanbetaling van € 500 dient voldaan te zijn om je plek te reserveren. Dit bedrag is niet-restitueerbaar.

Betaling in termijnen is mogelijk. E-mail ons voor de voorwaarden.
Het volledige bedrag van de opleiding dient hoe dan ook voor de einddatum van de opleiding te zijn voldaan.
Heb je geen abonnement bij Glow? Dan kun je speciaal voor deze training een zeer voordelige 16-rittenkaart aanschaffen voor € 128 (50% korting!). Het observeren van lessen is uiteraard gratis.

Het lesgeld is inclusief:

Gebruik van de aanwezige materialen in de studio (matten en props), tijdens de trainingsdagen.
Studiebegeleiding in de vorm van een maandelijkse huiswerk mail met relevante opdrachten en studiebegeleiding (aangegeven wordt wat de belangrijkste studieonderwerpen zijn voor de betreffende studieperiode) Besloten whatsapp groep waarin vragen gesteld kunnen worden. Vragen worden altijd binnen 1 a 2 dagen beantwoord door 1 van de hoofddocenten. Supervisiegesprekken waarbij de trainee persoonlijk feedback ontvangt m.b.t het studieverloop en de ruimte krijgt om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Persoonlijke begeleiding: vragen kunnen tijdens de opleiding altijd 1 op 1 aan de hoofddocenten voorgelegd worden per email, telefonisch of tijdens de opleidingsweekenden.
Thee gedurende de opleidingsweekenden.

Het lesgeld is exclusief boeken.

Kosten voor studieboeken/cursusmateriaal

Het cursusmateriaal is bij het cursusgeld inbegrepen. Additionele kosten voor verplichte literatuur bedragen € 27,49 (nieuwwaarde 2 verplichte boeken). Eventuele additionele kosten van aanbevolen literatuur komen daar nog bij.

Trainee schaft op eigen kosten de boeken op de literatuurlijst aan. De kosten van de boeken zijn afhankelijk van of de student de boeken nieuw, tweedehands of leent in bibliotheek. De aanschaf van door ons aanbevolen boeken door de trainee is facultatief en op eigen kosten van de student.

Om voor het certificaat van Yoga Teacher in aanmerking te komen, moeten gedurende de opleiding er respectievelijk minimaal 180 contacturen gehaald worden.

Additionele uren naast de opleidingsweekenden:

  • Lezen van 2 verplichte boeken
  • Verslag van 2 aanbevolen boeken naar keuze
  • Volgen van 16 lessen bij Claudia (minimaal 6), Daphne (minimaal 6) en George. Hiervan maakt de trainee een kort verslag.
  • Observeren van 8 lessen bij Claudia en Daphne. Hiervan maakt de trainee een kort verslag.
  • Oefenen in lesgeven (trainee maakt eigen oefengroep met medestudenten, studiegroep komt minimaal 5x bij elkaar). Hiervan maakt trainee per oefensessie kort verslag.

De opleiding is erkend door de Yoga Alliance.

Annuleringsvoorwaarden en restitutie

Annulering van de opleiding kan alleen schriftelijk via marjon@glowyogastudio.nl

Tot 28 dagen voor aanvang vindt volledige restitutie van het opleidingsgeld plaats. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling van 500 euro. Eventueel betaald opleidingsgeld wordt bij schriftelijke annulering uiterlijk 14 dagen na de annulering teruggestort.

Tussen 27 – 15 dagen voorafgaand aan de Teacher Training vindt uiterlijk 14 dagen na de annulering een restitutie plaats van 25% van het opleidingsgeld.
Tussen 14 – 8 dagen voorafgaand aan de Teacher Training vindt uiterlijk 14 dagen na de annulering een restitutie plaats van 50% van het opleidingsgeld.

Binnen 7 dagen voorafgaand aan de Teacher Training is de student verplicht het totale bedrag in zijn geheel of in de afgesproken termijnen te voldoen.

In bijzondere gevallen van nalatigheid van de betaling, zal Glow Yogastudio de ontstane vordering, ter incasso in handen stellen van een gemachtigde. De daaraan verbonden kosten komen op rekening van de student.

Mochten er niet genoeg aanmeldingen zijn voor de Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training, namelijk < 10 personen, dan zal de opleiding geannuleerd worden en zal het opleidingsgeld (en aanbetaling) binnen 14 dagen worden teruggestort. Ook in geval van ziekte van 1 van de hoofddocenten behoudt Glow Yogastudio zich het recht voor de opleiding te annuleren.

Privacy

Glow Yogastudio respecteert de privacy van trainees. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie, die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De wijze waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring. De meest actuele versie staat op www.glowyogastudio.nl

Huiswerk, persoonlijke opdrachten (zoals opgenomen filmpjes) en schriftelijke examens afgelegd door trainee zijn alleen toegankelijk voor de hoofddocenten en worden binnen drie maanden na afloop van de opleiding verwijderd uit het (dropbox)systeem.

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over onze opleiding, dan kun je deze schriftelijk indienen via marjon@glowyogastudio.nl. Klachten worden binnen twee weken in behandeling genomen en vertrouwelijk behandeld.

Copyright en eigendomsrecht

Het door Glow Yogastudio uitgedeelde lesmateriaal komt, tenzij schriftelijk op het materiaal anders vermeld, in bezit van de student.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glow Yogastudio en copyright houder het gesproken en geschreven lesmateriaal enigerlei wijze te kopiëren of vermenigvuldigen.

Copyright berust bij Daphne Koken, hoofddocent van de opleiding.

Aansprakelijkheid

Glow Yogastudio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan cursisten, ontstaan in verband met de opleiding, schade uit diefstal en eventueel gevolgschade tenzij de wet anders voorschrijft.

De student is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen psychische en lichamelijke gezondheid en dient in goede lichamelijk en psychische gezondheid te zijn om de opleiding te volgen.

De Glow 200hrs Vinyasa Yoga Teacher Training wordt gehouden bij Glow Yogastudio in Haarlem. Bij ziekte van een docent of in het geval van calamiteiten doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. In het geval dit niet mogelijk is, behouden we ons het recht voor om de lesdag(en) te verplaatsen naar een andere datum.

Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering. De meest actuele versie is op te vragen via info@glowyogastudio.nl. Aan eerdere versies zijn geen rechten te ontlenen.

Haarlem, juli 2022