Glow Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Glow Yogastudio staan op de website van Glow Yogastudio www.glowyogastudio.nl

1.2. Glow Yogastudio is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 5158335 en is gevestigd te Haarlem, Nieuwe Groenmarkt 35.

1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops, trainings, teacher trainings van Glow Yogastudio.

1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en Glow Yogastudio komt tot stand door betaling van de deelnemer voor de yogales, workshop, training of teacher training van Glow Yogastudio.

1.5. Lidmaatschap: een door Glow Yogastudio uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yogales bij Glow Yogastudio.

1.6. Losse les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales bij Glow Yogastudio welke voorafgaand aan de les door deelnemer wordt aangekocht, anders dan op basis van een lidmaatschap.

1.7. Prijs: de totaalprijs van een yogales, workshop, training of teacher training inclusief btw.

Artikel 2: Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle losse lessen, workshops, trainingen, teacher trainings, abonnementen en producten. Door deel te nemen aan een yogales, workshop, training of teacher training van Glow Yogastudio gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Glow Yogastudio behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website www.glowyogastudio.nl

Artikel 3: Lidmaatschap, abonnementen en losse lessen

3.1. lidmaatschap komt tot stand na betaling van de deelnemer welke is ontvangen door Glow Yogastudio en is niet overdraagbaar aan derden.

3.2. deelnemers kunnen yogalessen volgen via het Begin met Yoga! programma, losse lessen of op basis van een abonnement.

3.3. Abonnementen

3.3.1. Maandabonnementen

Het minimum voor een abonnement is 1 maand, met als ingaande datum de contractdatum. Het aanvragen van een maandabonnement geschiedt door aankoop van het betreffende abonnement in de studio of via de glow website door deelnemer, waarbij deelnemer Glow Yogastudio toestemming geeft tot het maandelijks incasseren van het lidmaatschap.

Glow Yogastudio heeft 3 abonnementen, Glow Onbeperkt, Glow Basis 1 x per week, Glow Online Only;

Glow Onbeperkt, welke toegang geeft tot het volgen van onbeperkt yogalessen per maand en wordt maandelijks geïncasseerd.

Glow Basis, welke toegang geeft tot het volgen van yogalessen met een maximum van 1 les per week en wordt maandelijks geïncasseerd.

Glow Online Only, welke toegang geeft tot het volgen van onbeperkt online yogalessen per maand en wordt maandelijks geïncasseerd.

3.3.1.1. betaling abonnement

Alle abonnementsgelden (Onbeperkt, Basis, Online Only) gaan via automatische incasso. Deelnemer geeft Glow Yogastudio toestemming tot het maandelijks incasseren van de contributie bij door deze voorwaarden te accepteren bij het aankopen van het abonnement.

3.3.1.2. inschrijfgeld

Voor het afsluiten van een maandabonnement wordt inschrijfgeld gerekend, welke door deelnemer wordt betaald op het moment van aanschaf van een maandelijks abonnement.

3.3.1.3. vakantiestop abonnement

Deelnemer mag jaarlijks gratis 1 keer zijn/haar abonnement voor 1 maand stopzetten door de aanvraag te sturen naar info@glowyogastudio.nl. Voor langere of meer dan 1 abonnementstop per jaar wordt opnieuw inschrijfgeld gerekend.

3.3.1.4. abonnement wijzigingen

Maandabonnementen kunnen door deelnemer worden gewijzigd met ingang van de eerstvolgende factuurdatum met inachtneming van drie werkdagen verwerkingstijd door een email te sturen naar info@glowyogastudio.nl.

3.3.1.5. opzegging abonnement

Het opzeggen van een abonnement wordt door deelnemer aangevraagd door een email te sturen naar info@glowyogastudio.nl. Opzegging wordt de eerstvolgende factuurdatum met inachtneming van drie werkdagen verwerkingstijd verwerkt.

Voorbeeld:
Ben je lid geworden op 17 februari? Dan kun je voor 14 maart wijzigingen doorgeven die per 17 maart ingaan. Geef je na 14 maart wijzigingen door? Dan gaan deze per 17 april in.

3.3.1.6. opzegging bij ziekte, blessures

In bijzondere gevallen als zijnde langdurig ziek, operatie, blessures e.d. kan deelnemer een aanvraag indienen tot vervroegd stoppen van zijn/haar abonnement door een email te sturen naar info@glowyogastudio.nl

3.3.2. Jaarabonnement – Glow Jaarlijks

Het jaarabonnement welke recht geeft tot het volgen van onbeperkt yogalessen wordt in een (1) keer voldaan is na het activeren van het abonnement 1 jaar geldig. Na 1 jaar vervalt automatisch, en zonder opzegging, het jaarabonnement.

3.3.3. Zwangerschapsyoga

Indien deelnemer een lidmaatschap heeft bij Glow Yogastudio valt de zwangerschapsyoga binnen het abonnement en dient hiervoor niet extra te worden betaald. Let wel: deelnemer kan voor het volgen van zwangerschapsyoga binnen het maandabonnement geen Zwangerschapsyoga-factuur ontvangen. Hiervoor dient de daartoe bestemde zwangerschapsyoga 5-rittenkaart of 10-rittenkaart ter worden afgenomen.

Indien deelnemer geen lidmaatschap heeft bij Glow Yogastudio bestelt deelnemer voor het volgen van zwangerschapsyoga een Zwangerschapsyoga 5-rittenkaart of een 10-rittenkaart. De 5-rittenkaart is drie (3) maanden geldig en de 10-rittenkaart is zes (6) maanden geldig. Na aanschaf van een 5-rittenkaart cq 10-rittenkaart ontvangt deelnemer een factuur.

De eerste zwangerschapsles is een gratis proefles.

3.3.4  Losse lessen

Een losse les geeft recht tot het volgen van 1 yogales bij Glow Yogastudio welke voorafgaand aan de les wordt aangeschaft.

Artikel 4: Betalingen, Prijzen en Prijswijziging

4.1. Alle betalingen voor een abonnement, workshop, training, teacher training of losse les dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les, workshop of training. Voorafgaand aan de les meldt deelnemer zich bij de host/teacher aan de balie.

4.2. Abonnementsgeld/contributie voor het Onbeperkt en Basis abonnement worden maandelijks geïncasseerd door Glow Yogastudio (3.3.1.1.). De geldende en meest recente prijzen voor alle yogalessen, workshops en teacher trainings zijn te vinden op de website van Glow Yogastudio. Glow Yogastudio behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Elke wijziging wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief en bij de lounge/balie in de studio.

4.3. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, blijft deelnemer alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

Artikel 5: Reserveringen en lesrooster

Deelnemer (leden en nieuwe deelnemers) kan zich vooraf online inschrijven voor een yogales via de website van Glow Yogastudio. Glow Yogastudio gebruikt een boekingssysteem. Inschrijvingen voor een yogales kunnen gratis geannuleerd worden tot 2 uur voorafgaand aan de les door zelfstandig online (via de website/app van het boekingssysteem) de les te cancelen, niet per telefoon/email. Indien een les is volgeboekt en online reserveren niet meer mogelijk is, kan deelnemer (op eigen risico) naar de studio komen. Glow Yogastudio vraagt haar deelnemer op tijd aanwezig te zijn, tenminste 10 minuten voor de les begint om de deelnemer te verzekeren van de gereserveerde plaats. Walk-ins komen 15 minuten voorafgaand aan de les beschikbaar.

Het meest recente en geldende lesrooster is te vinden op de website www.glowyogastudio.nl. Glow Yogastudio behoudt zich het recht ten alle tijden roosterwijzigingen door te voeren. Deelnemer dient voorafgaand de les de website te checken en de les online te reserveren. Indien een les wordt gecanceld, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffende les een email. Glow Yogastudio kan gesloten zijn tijdens nationale feestdagen. Aankondigingen worden gedaan via de nieuwsbrief en in de lounge van de studio.

Artikel 6: Deelname en betaling Workshop, Training en Teacher Training

6.1. Deelnemer registreert zich voor workshops, trainings en teacher training via de website van Glow Yogastudio. Na registratie door deelnemer en zodra Glow Yogastudio het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de workshop, training of teacher training heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek.

6.2. het opzeggen van deelname geschiedt via een email naar info@glowyogastudio.nl voorafgaand aan de workshop of training.

6.3. Deelnemer mag zes (6) dagen voorafgaand aan de workshop of training deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen vijf (5) dagen voorafgaand aan de workshop of training geschiedt, wordt 25% van het totaalbedrag van de workshop of training in rekening gebracht. Bij opzeggingen binnen 2-4 dagen voorafgaande aan de workshop of training, wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opzeggingen 0-2 dagen voorafgaand wordt het volledige bedrag van de workshop of training in rekening gebracht.

6.4. Afwijkende regelgeving opzeggingen Teacher Training

Bij opzeggingen vanaf 28 dagen of meer voorafgaand aan de Teacher Training, ontvangt deelnemer het totaalbedrag minus de aanbetaling van 500 euro retour. Bij opzeggingen 27-15 dagen voorafgaand aan de Teacher Training, wordt 25% in rekening gebracht. Bij opzeggingen 14-8 dagen voorafgaand aan de Teacher Training wordt 50% in rekening gebracht. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij opzeggingen binnen 7 dagen voorafgaand aan de Teacher Training.

De volledige voorwaarden voor onze Teacher Training lees je hier.

Artikel 7: Aankoop producten

Aangekochte producten kunnen alleen retour binnen 7 dagen na aankoop indien niet geopend, en in originele verpakking. Producten als yogamatten, -doeken en -handdoekjes worden niet retour genomen vanuit hygiënisch oogpunt.

Artikel 8: Huisregels

  • graag vooraf online inschrijven voor de yogales
  • voorafgaand aan de les, meldt de deelnemer zich bij de host / teacher aan de balie
  • deelnemer is op tijd aanwezig voor de les
  • deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en ander benodigdheden
  • yogamatten worden door deelnemer schoongemaakt aan het einde van de les
  • schoenen worden bij binnenkomst in de studio uitgetrokken en geplaatst in de daarvoor bestemde schoenenrekken/kast.
  • de lounge en yogazalen niet met schoenen betreden
  • deelnemer houdt al ruimtes in de yogastudio (lounge, yogazalen, toilet en kleedkamer) zoveel mogelijk schoon

Glow Yogastudio behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 7 niet naleven de toegang tot Glow Yogastudio te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende persoon te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop of training te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Deelname aan de yogalessen, workshops, trainings of teacher trainings van Glow Yogastudio, en het achterlaten van spullen in de kleedkamer, lounge of yogazalen zijn voor eigen risico van de deelnemer. Glow Yogastudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan yogalessen, workshops, trainings of teacher trainings bij, of verzorgd door Glow Yogastudio. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Ondanks dat Glow Yogastudio met gekwalificeerde docenten werkt en voor lessen, workshops en trainings van hoge kwaliteit zorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een yogales, workshop, training of teacher training bij, of verzorgd door Glow Yogastudio, aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de yogales, workshop, training of teacher training. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

Artikel 10: Toepasselijk recht / geschillen

10.1. Op alle lidmaatschappen, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, contributie, workshop, training, teacher training en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Glow Yogastudio zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.

Artikel 11: Persoonsgegevens 

11.1. Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt Glow Yogastudio persoonsgegevens van de deelnemers. Glow Yogastudio gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Glow Yogastudio geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Glow Yogastudio gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van Glow Yogastudio, evenals het communiceren van eventuele roosterwijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Glow Yogastudio evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie door Glow Yogastudio, door een email te sturen naar info@glowyogastudio.nl.